Členské příspěvky

I. Roční členské příspěvky

 1. Roční členské příspěvky pro členy klubu starší 18 let činí 300,- Kč a hradí se jednou ročně do 28. 2. daného roku – řádný termín splatnosti. Mimořádný termín splatnosti pro členy zapsané po 28. 2. je pátý (5.) den v měsíci následujícím po zápisu.
 2. Roční členské příspěvky pro členy klubu mladší 18 let činí 150,- Kč a jsou zahrnuty do oddílových členských příspěvků.
 3. Členové starší 70 let jsou od úhrady ročních členských příspěvků osvobozeni.

II. Oddílové členské příspěvky

Číslo účtu: 2401783682/2010

Zpráva pro příjemce: uvést jméno a příjmení dítěte!!!

 

Informace o výši a splatnosti členských příspěvků

 

Výše členských příspěvků je stanovena podle počtu pravidelných tréninkových dnů a hodin:

 1. Oddílové členské příspěvky činí (10 měsíců bez letních prázdnin):
 • 1. kategorie     400,- Kč/měsíc … trénink 1x týdně (bez sourozenecké slevy)
 • 2. kategorie    700,- Kč/měsíc … trénink 2x týdně max. 4 hod.
  560,- Kč/měsíc – sourozenecká sleva
 • 3. kategorie    1 100,- Kč/měsíc … trénink 2x týdně více než 4 hod., ale max. 3x týdně do 10 hod.
  880,- Kč/měsíc – sourozenecká sleva
 • 4. kategorie     1 300,- Kč/měsíc … trénink 3x týdně více než 10 hod., ale max. 4x týdně do 16 hod.
  1 040,- Kč/měsíc – sourozenecká sleva
 • 5. kategorie    1 500,- Kč/měsíc … trénink 4-7x týdně více než 16 hod.
  1 200,- Kč/měsíc – sourozenecká sleva
 • 6. kategorie     900,- Kč/měsíc … studenti sportovního gymnázia
 • Sleva 50% pro trenéra, který trénuje vlastní dítě

2. Letní prázdniny

Červenec

Členské příspěvky za měsíc červenec budou hrazeny ve výši 100,- Kč/absolvovaný trénink, max. však ve výši členských příspěvků, kterou byl člen povinen uhradit v měsíci červnu (dle příslušné kategorie).

Srpen

Členské příspěvky za měsíc srpen budou hrazeny ve výši 100,- Kč/absolvovaný trénink, max. však ve výši členských příspěvků, kterou byl člen povinen uhradit v měsíci červnu (dle příslušné kategorie).

3. Nemoc, úraz, plánovaná operace, ozdravný pobyt, úraz

 1. V případě nemoci či úrazu, jejichž léčení trvá déle než 10 týdnů a plánované operace nebo lázeňského pobytu delšího než 1 měsíc, činí členský příspěvek 100,- Kč (dále jen „udržovací příspěvek“). V takovémto případě se členské příspěvky hradí v plné výši dle bodu 1. těchto zásad, přičemž ze strany klubu bude následně vrácen přeplatek ponížený o udržovací příspěvek.
 2. O shora uvedených skutečnost je zapotřebí informovat trenéra a současně zaslat tuto informaci na klubový email gkvitkovice@seznam.cz. Pokud se vaše dcera nebo syn nemůžou tréninků dlouhodobě zúčastnit a vedení oddílu nebylo včas informováno o této skutečnosti (pouze dlouhodobá nemoc – déle než 10 týdnů, lázeňský pobyt, plánovaná operace nebo úraz) stále máte povinnost platit příspěvky za celé období

III. Způsob úhrady

 1. Členské příspěvky se hradí bankovním převodem nebo složenkou na účet GK Vítkovice 2401783682/2010 do zprávy pro příjemce se uvede jméno a příjmení dítěte
 2. Splatnost příspěvků (s výjimkou členských příspěvků za měsíc červenec a srpen):
  • do posledního dne měsíce předcházejícího danému měsíci, na který se příspěvek vztahuje
 3. Členské příspěvky za měsíc červenec a srpen jsou splatné na základě výzvy trenéra, a to do 15. dne měsíce následujícího, za který se členské příspěvky hradí, tzn. členské příspěvky za měsíc červenec do 15. srpna a členské příspěvky za měsíc srpen do 15. září.

 4. Při neuhrazení členských příspěvků nebude člen vpuštěn do tělocvičny do doby, než bude dlužná částka uhrazena. Ve výjimečných případech je možné vyloučení člena z GK Vítkovice dle platných stanov.

 5. V případě, kdy jsou tréninky zrušeny z důvodů nezaviněných oddílem GK Vítkovice, se náhrada za tréninky neposkytuje a příspěvky jsou platné (hradí se) v plné výši.

Napsat komentář